disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
 

Koldioxid är den gas som är tillåten vid avlivning av pälsdjur i Sverige. Det är också den gas som leder till medvetslöshet på kortast tid. Medvetslösheten inträffar inom 19 sekunder för koldioxid med en koncentration på 100 %, 64 sekunder för kolmonoxid (1 %) och 76 sekunder för kväve (100 %).

Det är mycket viktigt att utrustningen fungerar och att koldioxidhalten alltid uppgår till minst 80 % vid avlivningen. Detta innebär att djuren antingen ska placeras i ett utrymme med minst 80 % koldioxid eller att de placeras i ett utrymme där koldioxidhalten gradvis ökas till minst 80 %.

När minkar, i en studie, utsattes för en koncentration av 70 % koldioxid inträdde inte medvetslöshet inom 15 minuter. Dock fanns inga tecken på att minkarna i denna studie upplevde något obehag. Däremot finns det en studie på mink och flertalet studier på andra djurslag som visar på obehag hos djuren när de utsätts för koldioxid.

Vid studier på mink har det konstaterats att vid en koncentration om 100 % koldioxid upphör rörelserna inom 14 sekunder och medvetslösheten inträder inom 19 sekunder. Detta innebär att ljud från avlivningslådan ska ha tystnat inom denna tid samt att minken ska vara orörlig. Därmed är det lämpligt att minkarna placeras en efter en i lådan (om låda för avlivning av flera minkar samtidigt används) med en marginal av 20 till 30 sekunder. Detta för att vara säker på att förgående mink har blivit medvetslös innan nästa placeras i lådan.

Kontroll av att minkarna blir medvetslösa inom given tidsangivelse ska ske kontinuerligt. Om tiden till medvetslöshet ökar över normalt ska ytterligare koldioxid tillföras. Det kan också vara nödvändigt att kontinuerligt tillföra koldioxid i små doser. Detta eftersom turbulens som uppstår när minkarna placeras i lådan samt luft i minkarnas lungor kan göra att koncentrationen minskar.

Döden inträder inom 153 sekunder vid en koncentration av 100 % koldioxid. Detta innebär att avlivningslådan inte får öppnas så att koncentrationen av koldioxid sjunker inom denna tid. En ytterligare marginal bör antas för att vara säker på att samtliga individer har avlidit innan koncentrationen av koldioxid minskas. Detta på grund av att det är svårt att uppnå en 100 % koncentration av koldioxid, eftersom gas är lättflyktig (trots att koldioxid är en tung gas) och turbulens när djuren placeras i lådan kan orsaka att koncentrationen minskar.

Djuren har också med sig luft i lungor och päls vilket ytterligare kan orsakar att koncentrationen minskar. Därmed rekommenderas det att vänta minst fem minuter från att minken placerats i lådan tills dess att lådan öppnas.

Att tillräcklig koncentration av koldioxid uppnås i lådan är också beroende av utformningen av tillflödet. Tillflödet ska ske längst ner i lådan med fördel genom flera öppningar, för att få ett tryck underifrån av luften och därmed minska risken för turbulens. Vid lägre koncentration av koldioxid närmare 80 % förlängs tiderna till medvetslöshet och död. Därmed bör en ytterligare marginal på minst 10 minuter antas innan lådan öppnas. Lämpligt är därmed att använda en klocka (alarm eller äggklocka) som anger när tiden har passerat.

 
     
     
  pil bak pil fram