disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
   
  Avlivning i samband med pälsning. Fotograf: SLU.  
     
     
  För att få avliva pälsdjur vid avlivning i samband med pälsningen krävs att personen som övervakar pälsningen innehar ett kompetensbevis. Detta innebär att innehavaren av kompetensbeviset hela tiden måste närvara vid avlivningen så att denne ser hur avlivningen går till. Avlivning i samband med pälsning ska i förväg planeras och anmälas till Länsstyrelsen. Vid avlivning under andra delar av året, till exempel när sjuka djur behöver avlivas krävs det inte kompetensbevis. Dock ska alla personer som avlivar djur ha den kunskap som krävs för att avlivningen ska kunna ske på ett korrekt sätt. Det krävs inte heller någon anmälan till länsstyrelsen vid avlivning utanför pälsning. Nedan visas utdrag ur Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning1 1EUT L 303, 18.11.2009, s. 1, (Celex 32009R1099).  
     
 

skäl nr (28) sida 4 (EG) nr 1099/2009
”… Det bör därför krävas av personal som utför vissa moment vid slakt och personer som övervakar säsongsbetonad avlivning av pälsdjur att de har ett kompetensbevis för de uppgifter de utför. Att kräva kompetensbevis för annan personal som avlivar djur skulle dock vara oproportionerligt i förhållande till de eftersträvade målen. ”

Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1099/2009
Avlivning av djur och därmed sammanhängande verksamhet får endast utföras av personer som har lämplig kompetensnivå för att göra detta och utan att djuren orsakas sådan smärta, plåga eller lidande som kan undvikas.

Artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1099/2009
Utan att det påverkar skyldigheten i punkt 1 i denna artikel ska avlivning av pälsdjur ske i närvaro och under direkt överinseende av en person som innehar ett sådant kompetensbevis som avses i artikel 21 och vilket utfärdats för alla de steg i avlivningsprocessen som utförs under dennes överinseende. Företagare som har pälsfarmer ska i förväg meddela den behöriga myndigheten när djur ska avlivas.

 
     
     
  pil fram