disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Kapitel 5 rör främst myndigheternas arbete, deras ansvar för att det finns ett gott vetenskapligt stöd, att utfärda kompetensbevis mm.  
     
  Kapitel 6 rör sanktioner, alltså vad som händer om slakteriet eller annat företag inte följer bestämmelserna i avlivningsförordningen.  
     
 

Kapitel 7, slutligen, handlar om tillämpningen av avlivningsförordningen, t.ex. medlemsstaternas möjlighet att själva besluta om strängare bestämmelser för vissa verksamheter och under vissa förutsättningar. Här tas även ikraftträdande och övergångsbestämmelser upp.

 
     
  Sedan följer inte mindre än fyra olika bilagor, som alltså också är juridiskt bindande,
och som innehåller mer detaljerade bestämmelser.
 
 
  Bilaga 1 består av en omfattande tabell med olika bedövningsmetoder, och hur (och för vilka djurslag) de får användas, följt av ett antal paragrafer som ytterligare tydliggör hur respektive metod ska användas.
 
  Bilaga 2 handlar om utformning, konstruktion och utrustning på slakterier, alltså hur slakterier ska vara byggda med uppstallningsutrymmen, drivvägar, hur fixering får ske mm.  
     
  Bilaga 3 innehåller driftsbestämmelser för slakterier, med inriktning på hur djuren får hanteras vid drivning och uppstallning, samt hur avblodning ska ske.  
     
  Bilaga 4 är en tabell över vad som ska ingå i det kompetensprov som man ska genomföra för att få det kompetensbevis som krävs för att få arbeta med levande djur vid slakt och avlivning.  
     
     
  pil bak pil fram