disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Litteraturlista  
     
     
 

Länk till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur, saknr L22:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.3c1967aa13afeea1eb88000854/2012-027.pdf

 
     
  Länk till djurskyddslagen (1988:534):
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24{HTML}=sfst_lst&%24{OOHTML}=sfst_dok&%24{SNHTML}=
sfst_err&%24{BASE}=SFST&
%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=1988%3A534%24
 
     
  Länk till djurskyddsförordningen (1988:539): http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bHTML%7d=
sfst_lst&%24%7bOOHTML%7d=sfst_dok&%24%7bSNHTML%7d=sfst_
err&%24%7bBASE%7d=SFST&%24%7bTRIPSHOW%7d=format%3DTHW&BET=1988%3A539%24

 
     
 

Länk till Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:SV:PDF

 1. INTRODUKTION (PREAMBLES), SID 1-7
 2. KAPITEL 1 (KAPITELRUBRIK HÄR), SID 7-8
 3. KAPITEL 2, SID 9-12
 4. KAPITEL 3, SID 12-14
 5. KAPITEL 4, SID 14-15
 6. KAPITEL 5, SID 15-16
 7. KAPITEL 6, SID 16
 8. KAPITEL 7, SID 17-18
 9. BILAGA 1, KAP 1 RUBRIK, SID 19-23
 10. BILAGA 1, KAP 2, SID 23-25
 11. BILAGA 2, SID 26-27
 12. BILAGA 3, SID 28-29
 13. BILAGA 4, SID 30
 
     
  Länk till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:165:0001:0141:SV:PDF
 
     
  Länk till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004
om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0206:0320:SV:PDF
 
     
 

Länk till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:67) om offentlig djurskyddskontroll, omtryckt genom 2012:20, saknr L44:
:http://www.sjv.se/download/18.26424bf71212ecc74b080001085/2008-067.pdf

 
     
  Länk till FVO: http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm  
     
  Länk till Jordbruksverkets avlivningsbroschyrer:  
     
  Nöt: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo09_4.pdf  
     
 

Gris: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo09_14.pdf

 
     
  Får: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo10_3.pdf  
     
  Fjäderfä: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo10_6.pdf  
     
     
  pil bak pil fram