disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Vad händer om man bryter mot regelverket?  
     
     
  Den enklaste formen av reaktion från myndigheternas sida om någon bryter mot regelverket är en tillsägelse.  
     
  Nästa steg som görs vid alla kontroller som länsstyrelsen gör men även när de officiella veterinärerna upptäckt någon brist, är att det skrivs en rapport där det tydligt framgår vad som är felet och vad som behöver göras. Dessa rapporter betraktas vanligen som offentlig handling.  
     
  Den officiella veterinärens rapport kan också användas för att göra en anmälan till länsstyrelsen, som då kan besöka slakteriet och vidare utreda problemet.  
     
  Om det visar sig att det finns ett problem som inte åtgärdats och som har betydelse för djurskyddet kan länsstyrelsen skriva ett föreläggande, som är en typ av beslut som anger att företaget måste vidta någon form av åtgärder för att leva upp till lagstiftningens krav.  
     
  Ett föreläggande kan kombineras med vite, som är ett ekonomiskt påtryckningsmedel. Vite kan ses som en sorts omvänt bötessystem, där myndigheterna anger hur mycket företaget kommer att tvingas betala ifall de inte rättar till problemen inom en viss utsatt tid. Vitet är alltså ett påtryckningsmedel för att få lagbrott att upphöra snabbare. Att betala ett vite innebär inte att man slipper åtgärda bristen. Om bristen kvarstår kan ett nytt föreläggande om ett nytt, ofta högre, vitesbelopp beslutas.  
     
     
  pil bak pil fram