disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Offentlig kontroll: EU:s och Sveriges lagstiftning rörande djurskyddskontroll vid slakt  
     
  Det finns flera olika bestämmelser kring hur djurskyddet ska kontrolleras. På EU-nivå återfinns dessa bestämmelser i kontrollförordningarna (882/2004, 854/2004). I Sverige finns fler bestämmelser kring just djurskyddskontroll i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:67) om offentlig djurskyddskontroll, omtryckt genom 2012:20, saknrL44.  
     
  I de flesta typer av djurhållning är det länsstyrelsens djurskyddshandläggare som kontrollerar att djurskyddslagstiftningen följs. Länsstyrelserna har även det primära ansvaret för kontroller av djurskydd vid slakterier. Dessutom ansvarar Livsmedelsverket, genom de officiella veterinärerna, för vissa typer av djurskyddskontroller under löpande verksamhet. Just för slakterier är situationen således lite speciell.  
     
  Det är alltså Jordbruksverket som skrivit de svenska föreskrifterna för djurskydd vid slakt och även för hur kontrollen ska bedrivas. Däremot är djurskyddshandläggare anställda av länsstyrelsen och de officiella veterinärerna anställda av Livsmedelsverket. De officiella veterinärerna utför ju kontroll inte bara av djurskydd, utan även av livsmedelshygien mm.  Här är således tre olika myndigheter inblandade: Jordbruksverket (skriver föreskrifterna), Livsmedelsverket (anställer de officiella veterinärerna, som bedriver viss operativ kontroll) och länsstyrelserna (bedriver operativ kontroll).  
     
     
  djurskydd  
  Flera olika svenska myndigheter är på olika sätt involverade i kontrollen av djurskydd på slakteri.  
     
     
  pil bak pil fram