disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
 
Kom ihåg!

Övernattning är ett praktiskt förfarande på svenska slakterier som möjliggör slakt från tidig morgon. Övernattning kan inte motiveras genom påståendet att det är positivt för djuren.

Längre tids uppstallning på slakteri har konstaterats vara negativ för djurvälfärden.

Fördelarna med kortare uppstallning är omtvistade, men det kan konstateras att sådan uppstallning endast kan vara positivt för djurvälfärden om den innebär återhämtning som underlättar nästföljande moment (drivning och bedövning).

Uppstallning kan däremot vara positivt för köttkvaliteten förutsatt att djur får återhämtning t.ex. genom att dricka, sänka stressnivån och återfå normal kroppstemperatur.
 
     
     
  UppstallningtomUppstallning  
     
  Uppstallningtom Uppstallning  
  Uppstallningen ger ingen gynnsam återhämtning om djuren t.ex. har otillräckligt med utrymme, om de har smärta till följd av sjukdom/skada, om de slåss eller rider på varandra. Fotografer: Lotta Berg, SLU (övre raden), Anne Algers, SLU (undre raden).  
     
     
Viktiga förutsättningar för uppstallning och övernattning  
     
     
  Vilka är då förutsättningarna för acceptabel djurvälfärd under uppstallning? Du kan hitta kort presentation av hur uppstallning av de olika djurslagen kan se ut under respektive djurslag.  
     
  I avsnittet nedan tas olika faktorer upp (numrerade 1-12) som har betydelse för djurs välfärd vid uppstallning. Sist i avsnittet finns en sammanställd lista av faktorerna. Varje numrerad rubrik inleds med utdrag ur Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:12) om slakt och annan avlivning, saknr L 22.  
     
     
  1. Hantering  
     
  3 kap. 2 § L22
Djur som har skadats under transporten eller vid ankomsten till slakteriet ska avlivas omedelbart efter ankomsten till slakteriet. Detsamma gäller djur som uppvisar sjukdomstecken samt svaga eller icke avvanda djur.

Under förutsättning att djuret stallas upp i ett för ändamålet avsett särskilt utrymme och att den officiella veterinären vid slakteriet gör bedömningen att uppstallningen inte medför lidande för djuret får kravet på omedelbar avlivning frångås i högst två timmar. Sådan uppstallning ska journalföras.

3 kap. 3 § L22
Vid uppstallning ska djuren hanteras lugnt.
 
     
  Liksom vid all drivning ska djuren hanteras med lugnt och säkert handlag. Djur som stressas och skadas under hanteringen har svårare att varva ned och vila vid uppstallning. Som tagits upp tidigare är det även mycket viktigt att tänka på hur grindar ska manövreras för att inte skada djuren.  
     
     
  pil bak pil fram