disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Avlastning och drivning  
     
     
  Lite människokontakttomLite mäniskokontakt
 
     
  Mycket människokontakttomMycket människokontakt  
  Bild 1: Fotograf: Anne Algers, SLU, Bild2: Fotograf: Lotta Berg, SLU, Bild3: Översättning: VARNING var snäll och skräm inte boskapen, Bild 4: Flyttbar lutningsmätare för kontroll av lutningen på ramper och drivgångar. Fotograf: Båda nedre bilderna, Lotta Berg, SLU.  
     
  Av smittskyddsskäl finns rutiner kring var transportörens ansvar upphör och var slakteripersonalens tar vid. Transportören bör i normalfallet endast driva ut djuren ur fordonet, där slakteriet tar över drivningen. Transportören bör alltså i största möjliga mån undvika att beträda slakteristallet, för att minimera risken för smittspridning.  
     
  Vid angöring av fordonet till slakteriets avlastningsplats är det viktigt att åstadkomma en tydlig väg ut ur transporten, som djuren motiveras att följa. Nedan beskrivs viktiga förutsättningar (numrerade 1-9) som möjliggör en väl fungerande avlastning och framdrivning av djuren.  
     
  1. Avlastningsrampen ska vara stabil och försedd med höga täta sidoväggar. Rampen ska ha så liten lutning som möjligt och den ska vara halkskyddad, d.v.s. klädd med lämpligt material och ev. också tvärgående ribbor.  
     
  Sidoväggar bör vara täta eftersom det hindrar djur från att se och distraheras av föremål och människor. Underlagets egenskaper har stor betydelse för djuren - forskning har t.ex. visat att kor och grisar har svårare att gå uppför eller nedför en ramp ju brantare den är. Djur har framför allt svårt att gå nerför lutande underlag. Vissa djur, t.ex. de som rört sig mycket kuperad terräng, klarar lutningen bättre medan djur som fötts upp inomhus, kanske uppbundna, ofta är dåligt rustade för branta underlag. Därför bör ramper helst vara plana eller endast luta svagt och detsamma gäller för golv inne på slakteriet.  
     
     
  pil bak pil fram