disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Djurvälfärd  
     
     
Vad omfattar djurvälfärd?  
     
  När vi pratar om djurvälfärd så menar vi hur djuret mår sett ur djurets perspektiv, d.v.s. hur djuret upplever sin situation. Djurvälfärd omfattar både hur djuret mår fysiskt (hälsa, produktion) och psykiskt (rädsla och stress, tillfredställelse och glädje). Ibland används uttrycket ”ett djurs välbefinnande”, vilket hänvisar till hur djuret mår vid en specifik situation eller tidpunkt, t.ex. på slakteriet.  
     
     
  God djurvälfärdtomGod djurvälfärd  
  God djurvälfärd omfattar såväl frånvaro av negativa som närvaro av positiva upplevelser och känslor. Fotografer: Jan Svedberg (tv), Frida Lundmark, SLU (th).  
     
     
  En god djurvälfärd innebär att djuret inte upplever lidande, stress, rädsla, frustration, smärta, skador och sjukdom. Det innebär också att djurets fysiologiska och beteendemässiga behov tillgodoses samt att djuret har möjlighet att utföra ett naturligt beteende . God djurvälfärd omfattar inte enbart frånvaro av negativa upplevelser, utan även närvaron av positiva känslor, såsom tillfredställelse, glädje, förväntan och psykisk stimulans.  
     
Bedömning av djurvälfärd  
     
     
  Bedömning djurvälfärdtomBedömning djurvälfärdtomBedömning djurvälfärd  
  Vid bedömning av ett djurs välfärd bör man inkludera flera aspekter, såsom hälsa, produktion och beteende. Fotografer Jan Svedberg (tv), Anne Larsen, SLU (mitten), Anne Algers, SLU (th).  
     
     
Ett djurs välfärd kan bedömas på flera olika sätt. Ofta mäts djurets hälsa, produktion och beteende. För att få en så korrekt bedömning som möjligt så bör man väga samman så många välfärdsaspekter som möjligt.  
     
Ett djurs hälsa bedöms genom att se om djuret är friskt och motståndskraftigt mot sjukdomar och skador, t.ex. juverinflammation på nöt, bitskador på gris och benfel på fjäderfä. God fysisk hälsa är en av förutsättningarna för god djurvälfärd .  
     
Ett djurs produktion, d.v.s. tillväxt och mjölk- och äggproduktion, används också som ett mått på djurvälfärd. Nedsatt produktion kan vara ett tecken på att djurets välfärd är försämrad. Det behöver däremot inte finnas något samband mellan god produktion och god djurvälfärd. Djurets fysiologi syftar framförallt till att det ska växa till och föröka sig, d.v.s. producera. Sådana funktioner påverkas inte så lätt. Sjuka, skadade djur eller djur som inte kan få utlopp för sitt naturliga beteende kan därför producera bra fast de inte mår bra.  
     
     
  pil bak pil fram