disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Etiska aspekter  
     
     
Djuretik i samband med slakt  
     
     
Vad är djuretik?  
     
  Vi använder idag djur för våra ändamål inom en rad områden: livsmedelsproduktion, medicinska tester, nöjen och som sällskap. Djuretik handlar om hur människor behandlar djuren och hur vi borde behandla dem.  
     
  Vårt förhållande till produktionsdjuren styrs delvis av våra gemensamma, alltså samhällets, värderingar. Det görs bl.a. genom lagstiftningen. Djur är kännande varelser och det fastslås i 2 § djurskyddslagslagen att ”djur ska behandlas väl och skyddas mot Onödigt lidande och sjukdom”. Men allt regleras inte med lagar och förordningar, utan vi måste också själva avgöra vad som är rätt eller fel i olika situationer.  
     
  Vad vi som enskilda personer anser vara rätt eller fel påverkas av hur vi ser på djurs värde och moraliska rättigheter . Vissa anser att enbart människor har ett eget värde och moraliska rättigheter (t.ex. för att djur inte kan tala eller resonera), andra att dessa omfattar både människor och djur (t.ex. för att de kan uppleva lidande och glädje) eller alla levande organismer (t.ex. för att de representerar liv av något slag). Vi kan också tillskriva människor och djur olika mycket värde och rättigheter i förhållande till varandra, t.ex. att en sjuk människa är mer berättigad till vård än ett sjukt djur eller att ett sällskapsdjur är mer värt än ett livsmedelsproducerande djur.  
     
  Etik handlar även om att ta ansvar för sina handlingar. Det viktigt att du frågar dig varför du hanterar djur på ett visst sätt. Vilka överväganden gör du och vad prioriterar du i olika situationer – det enskilda djuret, en hel djurgrupp, djurskyddslagstiftningen? Vad tycker du är viktigast att visa hänsyn - djuren, dig själv, kollegan eller slakteriet?  
     
Funderingar kring hanteringen av djur vid slakt – några exempel  
     
  Du kommer nu ställas inför några problemsituationer där du får välja det svarsexempel som passar din etiska ståndpunkt bäst. Det är din prioritering, vad du väljer att göra, som är det viktiga med övningen (ingen rättning av frågorna görs). Fundera på hur det enskilda djuret påverkas av ditt beslut!  
     
     
  pil bak pil fram