disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Slakt utan bedövning  
     
     
  Slakt utan föregående bedövning är förbjudet i Sverige och anses i Sverige oacceptabelt ur djurskyddssynpunkt. Ändå är jakt, som ju också innebär att djur avlivas utan föregående bedövning, tillåten i Sverige. Slakt utan föregående bedövning inkluderar slakt enligt islam, också kallad halalslakt, och slakt enligt judendomen, också kallad shechita eller kosherslakt, som är grunden för produktion av kosherkött. Judiska religiösa ledare anser att bedövning i samband med shechita inte är tillåtet enligt de religiösa reglerna, vilket innebär att produktion av kosherkött inte kan ske i Sverige. Därför beskrivs enbart halalslakt nedan.  
     
     
Halalslakt  
     
     
  Islam har särskilda regler angående slakt och konsumtion av djur. I Koranen återges dessa regler beträffande slakt och köttkonsumtion, och varje troende muslim måste anpassa sin köttkonsumtion till kött som hanterats och slaktats enligt dessa regler.  
     
  Föreskrivet sätt för halalslakt är följande (i korthet):  
     
  Djuret skall riktas mot Mecka och slaktas av en troende muslim som med en mycket vass kniv ska skära av alla fyra blodådror under djurets hals och samtidigt uttala en kort, religiös välsignelse och respekt för det liv man släcker. Innan slakt måste slaktaren säkerställa att djuret inte är allvarligt sjukt eller skadat. Dessutom måste djuret ha tillgång till vatten och hö (djuret får inte vara hungrigt eller törstigt innan slakt). Vidare är all misshandel av djuret före och under slakt totalt förbjudet.  
     
  När det gäller bedövning av djuret innan slakt är många muslimska ledare överens om att det är humant med bedövning, vilket är helt i linje med Koranens och Sharians budskap, som i huvudsak anger att människan inte får behandla djuren på ett inhumant sätt. Ett villkor är dock att djurets hjärta fortfarande slår då det slaktas, om hjärtat stannar på grund av bedövningen betraktas djuret som ett kadaver och kadaver är förbjudet att äta enligt Koranen.

På grund av att kadaver är förbjudet att konsumera finns det en minoritet av muslimer som ifrågasätter bedövning vid slakt då de är rädda för att det trots allt kan hända att djuren avlider på grund av bedövningen innan slakten. Det finns också vissa muslimska grupper som anser att bedövningen i sig innebär en skada på djuret, vilket då skulle göra det otillåtet för konsumtion. De allra flesta muslimer följer dock rekommendationerna att bedövning innan slakt är fullt förenligt med Koranens humana syn på djurhantering och slakt, under de villkor som ovan beskrivits. Bedövning före slakt tillämpas även i vissa muslimska länder.
 
     
Anpassning på slakteriet  
     
     
  Som framgår av ovanstående är det inga större problem att Halal-slakta och uppfylla de krav som ställs på djurskydd och livsmedelshygien. Inga undantag från djurskyddsreglerna tillämpas vid Halalslakt. Vissa förtydliganden måste dock göras.  
     
  De djurslag som i första hand är aktuella för Halalslakt i Sverige är får, get, nöt och fjäderfä. De praktiska detaljerna kring genomförandet av Halalslakten utvecklas bäst tillsammans med en imam. Det är dock alltid slakteriet som har ansvaret för sin verksamhet och därmed skall försäkra sig om att bedövning och stick håller god kvalitet. Vid Halalslakt görs inte bröststick (vilket ju är det vanliga vid konventionell slakt, i synnerhet vad gäller nötkreatur), utan ett snitt tvärs över halsen, högt upp. Snittläggningen vid fjäderfäslakt är densamma som vid konventionell slakt.  
     
     
  pil bak pil fram